Notícies

Notícies

9/9/2020: Presentem el MANIFEST CONJUNT amb Associació de Mestres Rosa Sensat, Fundació Bofill, FMRPc i Tornem a les Escoles, en relació a l'obertura de centres educatius el curs 2020-2021

Entitats signants: Associació de Mestres Rosa Sensat, Col·lectiu Tornem a les escoles Federació de Moviments de Renovació Pedagògica, Fundació Jaume Bofill.

La Declaració dels Drets de l’Infant de les Nacions Unides reconeix la necessitat de protecció especial dels drets dels infants i del seu ‘interès superior’. La Convenció sobre els Drets de l’Infant estableix en l’article 28 "el dret de l’infant a l’educació". Aquest és un dret bàsic reconegut també al nostre ordenament jurídic. La Llei d’Educació de Catalunya, 12/2009, de 10 de Juliol, en el seu article 3 recull explícitament que “els alumnes tenen dret a rebre una educació integral, orientada al ple desenvolupament de la personalitat, respecte als principis democràtics de convivència i als drets i les llibertats fonamentals”. Així mateix, la Llei 14/2010 dels Drets i les Oportunitats en la Infància i l'Adolescència, en el seu article 13, estableix també que “els infants i els adolescents tenen dret a rebre el màxim nivell d’educació possible des de llur naixement”.

La pandèmia per la COVID-19 ha comportat una vulneració sense precedents dels drets dels infants, entre ells el dret a l’educació. Hem patit una interrupció de l’educació dels infants i adolescents a Catalunya de sis mesos, des del 14 de març al 14 de setembre, amb el cost social associat i el consegüent impacte que això suposa en la seva salut social, física, emocional i mental.

L'educació no pot parar durant una emergència, ja que és una part essencial de la recuperació en el marc d’una crisi: aporta normalitat, un sentit de la rutina, coneixements i habilitats necessàries per al desenvolupament, protecció en casos d'especial vulnerabilitat i serveix de pont per tancar les diferents bretxes socials, econòmiques i educatives.

Cal valorar positivament els esforços que han fet al llarg d'aquests mesos, en un context molt difícil, docents, famílies i alumnat, tota la comunitat educativa. Però l’escola a distància NO és una solució ni una resposta adequada a les necessitats dels infants i joves en temps de pandèmia, ja que no pot compensar l’absència de presencialitat, especialment per a aquells infants d’entorns més vulnerables i pels que tenen necessitats educatives especials. L’escola presencial no només garanteix educació, sinó també socialització, benestar, igualtat d’oportunitats, cures i refugi.

Creiem que és urgent, i que així ho sent el conjunt de la comunitat educativa en el seu espectre d’actors més ampli, posar el dret a l’educació i el benestar d’infants i joves al centre de les polítiques públiques.

La por està molt present en aquesta pandèmia i en la presa de decisions. És important saber conviure amb el risc, la incertesa i les pors en l’àmbit educatiu, per prendre decisions sensates i que la por no ens paralitzi. Superem, doncs, la por, vivim la incertesa com a valor educatiu i tinguem la imaginació com a recurs imprescindible per generar i crear nous espais. A l’escola acompanyem des del present, amb confiança, cooperació, optimisme i raons per viure.

Durant el curs 2020-2021 és necessari que el sistema educatiu garanteixi totes aquelles eines i recursos necessaris per tal que l’escola encari l’obertura amb totes les garanties de salut, el 100% de presencialitat i una atenció de qualitat a les necessitats educatives, de benestar i de cura dels nostres infants i joves.

Per tot això creiem que és clau garantir aquests vuit principis bàsics:

 1. Assegurar l’educació presencial en tant que servei essencial per garantir mesures d’equitat educativa i social així com socialització, benestar, igualtat d’oportunitats, cures i refugi per als infants i joves. La tecnologia és una eina que complementa la tasca educativa, cal superar la bretxa digital, però la digitalització no pot substituir l’escola presencial. Una escola oberta és un centre d’educació, aprenentatge i coneixement, és un lloc de protecció de la infància i de compensació de possibles carències familiars i socials, és un espai de relació, d’intercanvi social, d’enriquiment cultural i joc, és una eina de suport a les famílies i a la conciliació entre la seva vida personal i laboral, és una activitat econòmica per ella mateixa i un punt de coordinació i lideratge de la comunitat.

 2. Assegurar la col·laboració estreta entre totes les administracions públiques en la provisió de recursos suficients que permetin un retorn presencial i segur als centres educatius. La desinversió de les diferents administracions en educació durant els pitjors anys de la crisi de 2007 van fer que el sistema educatiu patís greus retallades i es debilités encara més. El 2018 la inversió destinada a educació va ser del 4.23% del PIB espanyol, lluny de la mitjana europea del 5%. Ara hem de garantir que els recursos que les administracions destinin al sistema educatiu realment siguin suficients, que responguin a la detecció de necessitats reals, s’apliquin íntegrament a millorar l’estat de l’educació al nostre país i que els centres educatius disposin de vies clares per sol·licitar- los. Calen recursos des de les administracions per assegurar la qualitat educativa del curs 2020-2021 i per tal de revertir la desigualtat generada durant els mesos de tancament escolar (reforç educatiu, priorització de l’atenció a col·lectius desfavorits i amb necessitats educatives especials…). I demanem als ajuntaments i administracions que cedeixin espais públics i equipaments per a fer pobles i ciutats educadores.

 3. Necessitem un equilibri entre les mesures de seguretat i salut i un entorn educatiu ric i de qualitat. Les escoles, junt amb els centres de treball, el transport públic o d’altres instal·lacions, poden ser entorns de transmissió de Covid-19, per això és essencial que reobrin amb totes les garanties sanitàries, en coordinació amb els professionals i centres de salut i d’atenció primària. Les autoritats educatives i de salut han de garantir que els infants i educadors disposin dels equips de protecció i higiene necessaris (mascaretes, sabons i gel pel rentat de mans i superfícies, neteja dels espais...) i de les mesures ambientals adients (ventilació, espais exteriors i d’esbarjo, circulació fluida en interior dels edificis...). Basant-nos en les certeses científiques, cal adaptar i ajustar els protocols sanitaris amb seny i sentit comú a les necessitats reals dels infants i els centres educatius.

 4. Lideratge de la comunitat educativa i màxima participació en la represa presencial als centres amb voluntat constructiva per a garantir una educació igualitària i de qualitat, treballant per superar les bretxes social, econòmica i educativa. Els mestres i educadors tenen una funció essencial de presencialitat, física i autèntica. Aquesta funció va lligada a l’acompanyament dels infants i joves, i les seves famílies, en el procés de creixement i aprenentatge, durant totes les etapes educatives. Els elements clau són, d’una banda, la proximitat, perquè no hi hagi desarrelament, i de l’altra, l’expertesa en aprenentatges i l’expertesa a generar vincles i descobertes. A més, l’educació és una tasca col·lectiva, de grup, de molts professionals educatius i no només del professorat. Els educadors no treballen de manera aïllada i individual, sinó en equips compromesos.

 5. Adaptabilitat, creativitat i flexibilitat dels Plans Educatius de centre davant la situació excepcional de pandèmia i les exigències sanitàries i d'espais dels centres, així com de les necessitats socioeducatives i emocionals dels infants, per garantir el dret a una educació més justa i més humana. Cal treballar tot atrevint-nos a aprendre sobre la marxa, per una escola renovada adequada a la realitat d’una societat diversa, complexa i canviant i amb mestres valents i compromesos. Caldrien «menys normes i més criteri». Hi ha d’haver iniciativa, per adaptar i ajustar amb seny i sentit comú les normatives i protocols a la realitat de cada escola, a cada context. Cal que les noves organitzacions en grups estables responguin a lògiques imaginatives i d’equitat, que garanteixin la inclusió de tot l’alumnat i el reforç de l’acció tutorial.

 6. Situar el benestar dels infants i joves i de les seves famílies com a prioritat pública. Abordar i donar cobertura a les necessitats socioeconòmiques i educatives dels infants i les seves famílies com la falta de recursos materials o econòmics, d’alimentació, necessitats de conciliació, precarietat laboral en el si del nucli familiar, situacions de desigualtat quant a l’entorn educatiu de l’infant o en referència a necessitats educatives especials. Recordem que a Catalunya el 30% dels infants es troben en risc o en situació de pobresa, i que més de 8.000 alumnes de les nostres escoles tenen necessitats educatives especials i necessiten atenció específica en la seva educació i benestar. No oblidem que els centres d’educació especial han estat declarats recentment serveis essencials, reconeixent així la necessitat d’una atenció específica.

 7. Prestacions econòmiques als progenitors per cura d’infants quan aquests es trobin en quarantena mèdica. Si un infant ha de quedar-se a casa 14 dies en quarantena, ja sigui o no positiu de Covid19, perquè així ho ha prescrit l’autoritat mèdica competent, caldrà que un dels progenitors treballadors pugui quedar-se a casa a tenir cura de l’infant. Si tots els progenitors exerceixen una activitat laboral, sigui per compte propi o d’altri, caldrà que un d’ells obtingui una prestació econòmica per cura d’infants, ja sigui en forma de baixa laboral o de permís retribuït remunerat, durant tot el període de quarantena prescrit a l’infant. La cura de l’infant en quarantena es pot alternar entre els diferents progenitors, i arbitrar mecanismes per evitar que la cura recaigui sempre sobre la mare treballadora. Cal donar resposta també a les situacions de precarietat i vulnerabilitat laboral d’aquelles famílies en l’àmbit del mercat de treball informal.

 8. Tornem a les escoles amb voluntat de confiança, compromís i empatia de tots els estaments de la comunitat educativa (docents, famílies, infants, joves, món local), tot potenciant els espais de participació (com els consells escolars, consells dels infants, associacions de famílies...) en què repensem una escola que necessita més que mai de la complicitat de tothom. Creem més connexions entre les escoles i l’entorn social i cultural, del lleure, de l’espai natural i dels ens locals, per aconseguir una educació humanitzadora i estretament vinculada a la realitat del territori.

Tornem a les escoles.

Ho farem en condicions diferents de les del curs passat i que sabem que no són les òptimes però que han de ser les millors que puguem oferir en aquesta situació d’emergència i pandèmia.

És un punt de partida sobre el qual continuar millorant l’atenció educativa als nostres infants i joves, per recuperar l’escola com a resposta per a les seves necessitats i garantir-los el dret a l’educació.

1/9/2020: Demandes realitzades en la reunió mantinguda amb el Conseller Bagalló i el Dr. Argimón

Tornem a les Escoles arrenca el compromís d'Educació i Salut que no es tancaran escoles en tot el curs 2020/21

NOTA DE PREMSA després de la REUNIÓ entre TORNEM A LES ESCOLES i els Departaments d'EDUCACIÓ i SALUT de la Generalitat de Catalunya.

El col·lectiu Tornem a les Escoles hem celebrat, amb data 1 de setembre, una reunió amb el Conseller d’Educació, el Sr. Josep Bargalló i el Secretari de Salut Pública, el Dr. Josep Maria Argimon, davant la preocupació de moltes famílies sobre la possibilitat que a partir del 14 de setembre no quedés plenament garantit el dret a l’educació i la seguretat sanitària del infants i sobre els temors i dubtes que està generant la tornada a les escoles.

Les peticions i respostes han estat les següents:

 1. El 14 de setembre totes les escoles obriran i no tancaran fins que acabi el curs. A Tornem a les escoles se’ns ha garantit que no hi haurà tancament de cap escola sinó que només es tancaran els grups estables amb un positiu. Aquest grup farà quarantena de 14 dies, i tornarà a l’escola el 15è dia. L’únic escenari que pot fer tancar escoles és un confinament total de la població.

 1. En cas de quarantena hem exigit i se’ns ha garantit que tots els alumnes tindran connexió diària amb el seu tutor o tutora. Això ha de quedar reflectit a tots els plans d’obertura de centres.

 1. Hem demanat al departament i a les direccions dels centres que prioritzin els espais exteriors per a fer classe. I exigim als ajuntaments que cedeixin més espais públics per a fer ciutats i pobles educadores. No hi ha cap qüestió legal que impedeixi fer classe als parcs, a les places o als carrers.


 1. Hem exigit que els centres educatius rebin, per part de les administracions competents, tots els recursos materials, econòmics i humans necessaris per tal d’obrir els centres amb totes les garanties sanitàries i educatives necessàries que assegurin el benestar dels infants i també dels equips dels centres. Cal ser transparent amb tota la societat respecte a la despesa concedida i executada a aquest respecte.


 1. Creiem intolerable que les famílies assumeixin el sobrecost que tindran les hores d’acollida en matins i tardes a causa de les entrades esglaonades. Hem demanat a la conselleria que activi immediatament subvencions a les Afes o que dediqui una partida pressupostària perquè les escoles puguin cobrir aquests sobrecostos generats per la situació de COVID..

 1. Hem demanat una major concreció en els recursos adreçats a l’alumnat més vulnerable. Cal assegurar recursos per reduir l’impacte de la situació COVID sobre els infants i joves d’entorns més desafavorits. (Estudi Uk mostra 46% dèficit aprenentatge en infants en situació de pobresa o baix poder adquisitiu).

 1. Celebrem que se’ns hagi garantit que els centres d’educació especial, amb alumnes especialment vulnerables, no tancaran en cap cas, tampoc en cas de confinament total perquè han estat declarats servei essencial. I fins i tot en l’eventualitat d’un cas positiu es farà avaluació personalitzada als alumnes per de valorar si és millor oferir atenció a casa o al mateix centre.

 1. Hem reclamat que existeixi una plataforma de comunicació directa entre escoles i famílies. Per tenir informació real i contrastada sobre els casos o possibles casos de Covid-19 i tallar els rumors i les notícies falses. La transparència ha de ser total i la informació ha de donar-se de forma ràpida i veraç.

 1. Cal que el Govern de l’Estat Espanyol que és qui té les competències o, en el seu defecte, l’administració autonòmica, garanteixi baixes o permisos retribuïts d'1 progenitor treballador o autònom per cura d'infant en quarantena, ja sigui d'infant amb covid com d'infant en quarantena mèdica de 14 dies per contacte directe amb positiu covid. I que tingui en compte les famílies en el mercat de treball no formal.


Vídeo amb reaccions de Sheila Gonzàlez, portaveu de Tornem a les Escoles, després de la reunió: https://we.tl/b-kJGnIp0sPG

03/07/2020

El 3 de juliol es presenta el Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia de COVID-19, aprovat pel Procicat.

Elaborat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en col·laboració amb el Departament de Salut, compta amb el suport de la Societat Catalana de Pediatria.

https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Es-presenta-el-pla-dactuacio-per-als-centres-educatius-per-al-curs-2020-2021


28/08/2020

Estamos ante una emergencia sanitaria y educativa tan imprevista como extraordinaria y preocupante. Entre todos tendremos que darle la vuelta a la vuelta al cole para garantizar el derecho a la educación de una generación entera. La crisis de la escuela es anterior a la pandemia, pero si no se toman medidas contundentes, una generación de niños, niñas y adolescentes quedarán atrapados en un ascensor social que solo contempla el descenso.

El coronavirus golpeó a una sociedad marcada por la desigualdad social, económica y educativa.

Apostamos para que la vuelta al cole sea presencial al menos en las etapas de infantil y primaria.

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/08/27/opinion/1598525671_245119.html


26/08/2020

Un informe de las autoridades inglesas muestra que, al menos allí, la reapertura de los colegios apenas provocó nuevos casos de coronavirus. La investigación se apoya en datos de 23.400 guarderías, escuelas e institutos a las que acudieron 1.646.000 niños. En un mes, solo se produjeron 198 casos de covid confirmados. La mayoría fueron episodios aislados y solamente el 0,01% de los espacios educativos sufrió un brote.

En el 90% de los casos el aislamiento de la burbuja del caso índice bastó para frenar la propagación.

En términos absolutos, el riesgo de contagio y aparición de un brote fue realmente bajo, con 4,8 eventos por cada 1.000 colegios.

https://elpais.com/ciencia/2020-08-26/un-estudio-de-16-millones-de-escolares-ingleses-detecto-apenas-70-casos-de-coronavirus-al-reabrir-los-colegios.html


La Societat Catalana de Pediatria veu bé els grups estables que proposa el govern tenint en compte que tot apunta que els nens tenen poc capacitat infectiva.

https://beteve.cat/societat/pediatres-veuen-coherent-pla-catala-curs-escolar/


23/06/2020

Cette étude révèle que la proportion d’élèves des écoles primaires infectés par le nouveau coronavirus était de 8.8%. Il apparait sur quelques cas d’infection détectés chez les écoliers avant la fermeture des écoles que les enfants n’ont transmis l’infection ni aux élèves, ni aux enseignants et ni aux autres personnels des établissements scolaires. Ces résultats font l'objet d'une prépublication sur MedRxiv.

https://www.pasteur.fr/fr/espace-presse/documents-presse/covid-19-ecoles-primaires-pas-transmission-importante-du-virus-entre-enfants-ou-enseignants

Las diferentes decisiones de las comunidades y los municipios en este ámbito están generando una brecha autonómica. La Asociación de Pediatría de Atención Primaria, Save the Children y Unicef piden el regreso de los más pequeños a los centros educativos antes de septiembre

https://elpais.com/educacion/2020-07-01/pediatras-y-ong-reclaman-la-reapertura-de-escuelas-infantiles-en-toda-espana-para-luchar-contra-la-desigualdad.html


En una entrevista con elDiario.es, el Dr. Tagarro explica que los pediatras, y no solo ellos, temen septiembre como un potencial momento de rebrote del coronavirus, pero “no especialmente por el hecho de volver al cole”, sino por el regreso general a la vida “normal” de los adultos tras las vacaciones. “Hasta ahora, la literatura médica sugiere que los niños, sobre todo menores de 10 años, se infectan de los adultos y no viceversa”, recalca. Por eso, afirma, “no pensamos que los niños vayan a ser supertransmisores, como se ha sugerido en otras enfermedades” ni siquiera en un contexto especialmente proclive a la expansión de infecciones, como es el escolar.

https://www.eldiario.es/sociedad/alfredo-tagarro-pediatra-no-pensamos-ninos-vayan-supertransmisores-covid-19-vuelta-cole_128_6126693.html


El índice de transmisión del coronavirus en niños y en adultos es similar, pero los más pequeños presentan casi siempre cuadros clínicos muy leves o son asintomáticos, según los primeros resultados del estudio Kids Corona del Hospital Sant Joan de Déu de Esplugues de Llobregat (Barcelona).

https://www.lavanguardia.com/vida/20200609/481696175549/coronavirus-infancia-ninos-se-contagian-sintomas-leves-asintomaticos.html

https://issuu.com/hospitalsantjoandedeu/docs/paidhos_15_07_2020_cat/s/10761705


Hasta el momento, los escasos artículos científicos existentes, de Suiza, Australia y Singapur, sugieren que es poco habitual que los menores por debajo de 14 año contagien a otras personas. Entre las hipótesis que se barajan para explicar ese hecho está que los niños pasan la enfermedad de forma mucho más leve. “Tosen menos que los adultos, por ejemplo, que es uno de los mecanismos de transmisión fundamentales”, destaca Juanjo García, jefe de pediatría del hospital y uno de los coordinadores del proyecto.

El Hospital Sant Joan de Déu investiga qué ocurre en los casales estivales para averiguar si los menores transmiten o no el virus.

https://www.lavanguardia.com/ciencia/20200727/482480113741/estudio-casales-sant-joan-de-deu-ninos-transmision-covid.html


Com hem trobat a faltar l'escola!

Ha quedat palès que l'escola és insubstituïble per un ordinador i una connexió, perquè l'escola està feta de relacions humanes, de trobades, de conflictes i d'alegries.

Per FRANCINA MARTÍ, Presidenta Associació de Mestres Rosa Sensat

https://www.elperiodico.cat/ca/opinio/20200712/article-escola-estiu-rosa-sensat-francina-marti-8037105?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=btn-share


On són els infants? On són els seus drets?

Estem assistint a un espectacle lamentable de retrets i recriminacions en relació a l'educació

El debat sobre si l'escola és només un pàrquing mentre els pares i les mares treballen s'ha portat a l'extrem. L'escola té un paper fonamental a l'hora de garantir la custòdia i facilitar la conciliació familiar. Però cal que totes les parts assumeixin que aquest objectiu no és l'únic.

Per FRANCINA MARTÍ, Presidenta Associació de Mestres Rosa Sensat

https://www.ara.cat/opinio/Francina-Marti-infants-coronavirus-covid-19_0_2468753250.html?__twitter_impression=true


Decàleg per la tornada al ‘cole’ (al setembre)

El ple dret a l’educació només pot ser presencial

Per sobre de tot cal atendre l’interès superior de la infància (i, per extensió, el de l’adolescència i la joventut). És l’espai on es treballa la igualtat d’oportunitats, es desenvolupen l’educació integral, s’opera el procés de socialització i es combat el fracàs escolar. El professorat ha de formar-se i actualitzar-se al màxim amb la tecnologia, però no per substituir la presencialitat sinó per enriquir-la, perquè la modalitat online no és educació sinó mer aprenentatge o instrucció. És un recurs que caldria utilitzar només en casos extrems, molt extrems. I no hauria de repetir-se el que va succeir en alguns països, on les escoles van ser el primer servei a tancar i l’últim a obrir.

Per Jaume Carbonell. Ex director de la revista Quaderns de Pedagogia i professor de Sociologia de l'Educació a la Facultat d'Educació de la Universitat de Vic.

https://diarieducacio.cat/decaleg-per-la-tornada-al-cole-al-setembre/

Reobrir l’escola amb covid-19: què ens ensenyen els altres països?

A Finlàndia els menors de setze anys no van mostrar contagis després de la reobertura de les classes al maig. L’estudi compara aquests resultats amb els de les escoles de Suècia, que no han tancat en cap moment, i el resultat és idèntic.

Finalment hi ha el cas d’Irlanda, que és interessant perquè quan va tornar a obrir les escoles hi va haver sis persones infectades –dues d’institut, una de primària i un adult– i es va fer una recerca organitzada dels 1155 contactes que tenien per entendre què les va causar. El resultat va indicar que els contactes dels infants no s’havien produït a l’escola –el de l’adult, sí– malgrat que havien compartit classes com ara de música i esports, aparentment més perilloses quant a la transmissió de la malaltia.

https://www.vilaweb.cat/noticies/reobrir-lescola-amb-covid-19-que-ens-ensenyen-els-altres-paisos/


La FAPAC opina: Si altres sectors porten ja setmanes a ple rendiment, no té lógica seguir limitant les clases presencials.

Per Lidón Gasull, Direcció FAPAC (federació d’AMPA més gran de Catalunya).

https://amp.elperiodico.com/es/opinion/20200610/una-buena-noticia-para-garantizar-los-derechos-de-los-estudiantes-por-lidon-gasull-7994662?fbclid=IwAR2iZzQ6IBOyAXdv-b8WbjwQekT9GV8Hq4oXBIbdheYXnA0pivXKz3GrWEY&__twitter_impression=true


Més de 16.000 adherits al MANIFEST PEL DRET A L’EDUCACIÓ

Des de www.tornemalesescoles.cat, Manifest pel DRET A L’EDUCACIÓ, reclamem:

 • Retorn a l’escola tan normalitzat com sigui possible.

 • 100% presencialitat escolar per als infants com un mínim irrenunciable.

 • Mínima afectació possible als centres i grups de convivencia en cas de brot.

 • Reforç educatiu per compensar el temps no presencial.

https://twitter.com/TornemEscoles/status/1273364220772601862


El Síndic demana que tots els centres escolars compleixin els criteris de reobertura establerts pel juny

Hi ha escoles que han dissuadit a les famílies de dur-hi els infants.

Hi ha directors de centre que no creuen en la institució escolar i en el Dret a l’Educació?

El Síndic de Greuges de Catalunya els ha fet un toc d'atenció en aquest comunicat.

Hi ha centres que han tramès a les famílies missatges de dissuasió del retorn de l’alumnat als centres, sense aprofitar activament la possibilitat de desenvolupar un treball socioeducatiu presencial amb l’alumnat que presenta més necessitats educatives

Les diferències entre centres van més enllà de l’autonomia de centre quan suposen o generen desigualtats educatives per als alumnes

http://www.sindic.cat/ca/page.asp?id=53&ui=7094


Diverses escoles van vulnerar el Dret a l’Educació dels infants aquest mes de juny.

Es van negar a oferir atenció als nens i nenes de P3, P4 i P5 en les seves comunicacions amb les famílies. Vegeu exemple.

https://twitter.com/TornemEscoles/status/1273357930163830786

La metgessa que replica als Mestres

La cardióloga Aïda Valverde, madre de dos hijos, insta a los centros a atender a todos los niños

https://www.lavanguardia.com/vida/20200606/481613044020/medica-replica-maestros.html

El contagi de Covid en infants i adolescents és molt baix i l'escola és segura, segons els pediatres

No tenen el gran poder de contagi que se'ls va atribuir al principi de la pandèmia i ara els pediatres creuen fermament que els nens infecten molt menys del que es pensaba

https://www.ccma.cat/324/el-contagi-de-covid-en-infants-i-adolescents-es-molt-baix-i-lescola-es-segura-segons-els-pediatres/noticia/3018078/


L'escola com a servei essencial als infants

La professora de Sociología de l'Educació de la Universitat de Barcelona Núria Vallès i el periodista Ernest Cahué denuncien que en la gestió de la pandèmia s'ha oblidat l'escola com a servei essencial d'acompanyament i socialització dels infants i joves.

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-matins/lescola-com-a-servei-essencial-als-infants/video/6046155/

Sanidad y enseñanza son dos elementos clave de cualquier sociedad que busca el bienestar

El retorno plenamente presencial en setiembre para todo el alumnado como un mínimo irrenunciable

https://www.lavanguardia.com/opinion/20200614/481764846230/manifiestos-ciudadanos.html


03/07/2020

El 3 de juliol es presenta el Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia de COVID-19, aprovat pel Procicat.

Elaborat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en col·laboració amb el Departament de Salut, compta amb el suport de la Societat Catalana de Pediatria.

https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Es-presenta-el-pla-dactuacio-per-als-centres-educatius-per-al-curs-2020-2021


28/08/2020

Estamos ante una emergencia sanitaria y educativa tan imprevista como extraordinaria y preocupante. Entre todos tendremos que darle la vuelta a la vuelta al cole para garantizar el derecho a la educación de una generación entera. La crisis de la escuela es anterior a la pandemia, pero si no se toman medidas contundentes, una generación de niños, niñas y adolescentes quedarán atrapados en un ascensor social que solo contempla el descenso.

El coronavirus golpeó a una sociedad marcada por la desigualdad social, económica y educativa.

Apostamos para que la vuelta al cole sea presencial al menos en las etapas de infantil y primaria.

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/08/27/opinion/1598525671_245119.html


26/08/2020

Un informe de las autoridades inglesas muestra que, al menos allí, la reapertura de los colegios apenas provocó nuevos casos de coronavirus. La investigación se apoya en datos de 23.400 guarderías, escuelas e institutos a las que acudieron 1.646.000 niños. En un mes, solo se produjeron 198 casos de covid confirmados. La mayoría fueron episodios aislados y solamente el 0,01% de los espacios educativos sufrió un brote.

En el 90% de los casos el aislamiento de la burbuja del caso índice bastó para frenar la propagación.

En términos absolutos, el riesgo de contagio y aparición de un brote fue realmente bajo, con 4,8 eventos por cada 1.000 colegios.

https://elpais.com/ciencia/2020-08-26/un-estudio-de-16-millones-de-escolares-ingleses-detecto-apenas-70-casos-de-coronavirus-al-reabrir-los-colegios.html


La Societat Catalana de Pediatria veu bé els grups estables que proposa el govern tenint en compte que tot apunta que els nens tenen poc capacitat infectiva.

https://beteve.cat/societat/pediatres-veuen-coherent-pla-catala-curs-escolar/


23/06/2020

Cette étude révèle que la proportion d’élèves des écoles primaires infectés par le nouveau coronavirus était de 8.8%. Il apparait sur quelques cas d’infection détectés chez les écoliers avant la fermeture des écoles que les enfants n’ont transmis l’infection ni aux élèves, ni aux enseignants et ni aux autres personnels des établissements scolaires. Ces résultats font l'objet d'une prépublication sur MedRxiv.

https://www.pasteur.fr/fr/espace-presse/documents-presse/covid-19-ecoles-primaires-pas-transmission-importante-du-virus-entre-enfants-ou-enseignants

Las diferentes decisiones de las comunidades y los municipios en este ámbito están generando una brecha autonómica. La Asociación de Pediatría de Atención Primaria, Save the Children y Unicef piden el regreso de los más pequeños a los centros educativos antes de septiembre

https://elpais.com/educacion/2020-07-01/pediatras-y-ong-reclaman-la-reapertura-de-escuelas-infantiles-en-toda-espana-para-luchar-contra-la-desigualdad.html


En una entrevista con elDiario.es, el Dr. Tagarro explica que los pediatras, y no solo ellos, temen septiembre como un potencial momento de rebrote del coronavirus, pero “no especialmente por el hecho de volver al cole”, sino por el regreso general a la vida “normal” de los adultos tras las vacaciones. “Hasta ahora, la literatura médica sugiere que los niños, sobre todo menores de 10 años, se infectan de los adultos y no viceversa”, recalca. Por eso, afirma, “no pensamos que los niños vayan a ser supertransmisores, como se ha sugerido en otras enfermedades” ni siquiera en un contexto especialmente proclive a la expansión de infecciones, como es el escolar.

https://www.eldiario.es/sociedad/alfredo-tagarro-pediatra-no-pensamos-ninos-vayan-supertransmisores-covid-19-vuelta-cole_128_6126693.html


El índice de transmisión del coronavirus en niños y en adultos es similar, pero los más pequeños presentan casi siempre cuadros clínicos muy leves o son asintomáticos, según los primeros resultados del estudio Kids Corona del Hospital Sant Joan de Déu de Esplugues de Llobregat (Barcelona).

https://www.lavanguardia.com/vida/20200609/481696175549/coronavirus-infancia-ninos-se-contagian-sintomas-leves-asintomaticos.html

https://issuu.com/hospitalsantjoandedeu/docs/paidhos_15_07_2020_cat/s/10761705


Hasta el momento, los escasos artículos científicos existentes, de Suiza, Australia y Singapur, sugieren que es poco habitual que los menores por debajo de 14 año contagien a otras personas. Entre las hipótesis que se barajan para explicar ese hecho está que los niños pasan la enfermedad de forma mucho más leve. “Tosen menos que los adultos, por ejemplo, que es uno de los mecanismos de transmisión fundamentales”, destaca Juanjo García, jefe de pediatría del hospital y uno de los coordinadores del proyecto.

El Hospital Sant Joan de Déu investiga qué ocurre en los casales estivales para averiguar si los menores transmiten o no el virus.

https://www.lavanguardia.com/ciencia/20200727/482480113741/estudio-casales-sant-joan-de-deu-ninos-transmision-covid.html


Com hem trobat a faltar l'escola!

Ha quedat palès que l'escola és insubstituïble per un ordinador i una connexió, perquè l'escola està feta de relacions humanes, de trobades, de conflictes i d'alegries.

Per FRANCINA MARTÍ, Presidenta Associació de Mestres Rosa Sensat

https://www.elperiodico.cat/ca/opinio/20200712/article-escola-estiu-rosa-sensat-francina-marti-8037105?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=btn-share


On són els infants? On són els seus drets?

Estem assistint a un espectacle lamentable de retrets i recriminacions en relació a l'educació

El debat sobre si l'escola és només un pàrquing mentre els pares i les mares treballen s'ha portat a l'extrem. L'escola té un paper fonamental a l'hora de garantir la custòdia i facilitar la conciliació familiar. Però cal que totes les parts assumeixin que aquest objectiu no és l'únic.

Per FRANCINA MARTÍ, Presidenta Associació de Mestres Rosa Sensat

https://www.ara.cat/opinio/Francina-Marti-infants-coronavirus-covid-19_0_2468753250.html?__twitter_impression=true


Decàleg per la tornada al ‘cole’ (al setembre)

El ple dret a l’educació només pot ser presencial

Per sobre de tot cal atendre l’interès superior de la infància (i, per extensió, el de l’adolescència i la joventut). És l’espai on es treballa la igualtat d’oportunitats, es desenvolupen l’educació integral, s’opera el procés de socialització i es combat el fracàs escolar. El professorat ha de formar-se i actualitzar-se al màxim amb la tecnologia, però no per substituir la presencialitat sinó per enriquir-la, perquè la modalitat online no és educació sinó mer aprenentatge o instrucció. És un recurs que caldria utilitzar només en casos extrems, molt extrems. I no hauria de repetir-se el que va succeir en alguns països, on les escoles van ser el primer servei a tancar i l’últim a obrir.

Per Jaume Carbonell. Ex director de la revista Quaderns de Pedagogia i professor de Sociologia de l'Educació a la Facultat d'Educació de la Universitat de Vic.

https://diarieducacio.cat/decaleg-per-la-tornada-al-cole-al-setembre/

Reobrir l’escola amb covid-19: què ens ensenyen els altres països?

A Finlàndia els menors de setze anys no van mostrar contagis després de la reobertura de les classes al maig. L’estudi compara aquests resultats amb els de les escoles de Suècia, que no han tancat en cap moment, i el resultat és idèntic.

Finalment hi ha el cas d’Irlanda, que és interessant perquè quan va tornar a obrir les escoles hi va haver sis persones infectades –dues d’institut, una de primària i un adult– i es va fer una recerca organitzada dels 1155 contactes que tenien per entendre què les va causar. El resultat va indicar que els contactes dels infants no s’havien produït a l’escola –el de l’adult, sí– malgrat que havien compartit classes com ara de música i esports, aparentment més perilloses quant a la transmissió de la malaltia.

https://www.vilaweb.cat/noticies/reobrir-lescola-amb-covid-19-que-ens-ensenyen-els-altres-paisos/


La FAPAC opina: Si altres sectors porten ja setmanes a ple rendiment, no té lógica seguir limitant les clases presencials.

Per Lidón Gasull, Direcció FAPAC (federació d’AMPA més gran de Catalunya).

https://amp.elperiodico.com/es/opinion/20200610/una-buena-noticia-para-garantizar-los-derechos-de-los-estudiantes-por-lidon-gasull-7994662?fbclid=IwAR2iZzQ6IBOyAXdv-b8WbjwQekT9GV8Hq4oXBIbdheYXnA0pivXKz3GrWEY&__twitter_impression=true


Més de 16.000 adherits al MANIFEST PEL DRET A L’EDUCACIÓ

Des de www.tornemalesescoles.cat, Manifest pel DRET A L’EDUCACIÓ, reclamem:

 • Retorn a l’escola tan normalitzat com sigui possible.

 • 100% presencialitat escolar per als infants com un mínim irrenunciable.

 • Mínima afectació possible als centres i grups de convivencia en cas de brot.

 • Reforç educatiu per compensar el temps no presencial.

https://twitter.com/TornemEscoles/status/1273364220772601862


El Síndic demana que tots els centres escolars compleixin els criteris de reobertura establerts pel juny

Hi ha escoles que han dissuadit a les famílies de dur-hi els infants.

Hi ha directors de centre que no creuen en la institució escolar i en el Dret a l’Educació?

El Síndic de Greuges de Catalunya els ha fet un toc d'atenció en aquest comunicat.

Hi ha centres que han tramès a les famílies missatges de dissuasió del retorn de l’alumnat als centres, sense aprofitar activament la possibilitat de desenvolupar un treball socioeducatiu presencial amb l’alumnat que presenta més necessitats educatives

Les diferències entre centres van més enllà de l’autonomia de centre quan suposen o generen desigualtats educatives per als alumnes

http://www.sindic.cat/ca/page.asp?id=53&ui=7094


Diverses escoles van vulnerar el Dret a l’Educació dels infants aquest mes de juny.

Es van negar a oferir atenció als nens i nenes de P3, P4 i P5 en les seves comunicacions amb les famílies. Vegeu exemple.

https://twitter.com/TornemEscoles/status/1273357930163830786

La metgessa que replica als Mestres

La cardióloga Aïda Valverde, madre de dos hijos, insta a los centros a atender a todos los niños

https://www.lavanguardia.com/vida/20200606/481613044020/medica-replica-maestros.html

El contagi de Covid en infants i adolescents és molt baix i l'escola és segura, segons els pediatres

No tenen el gran poder de contagi que se'ls va atribuir al principi de la pandèmia i ara els pediatres creuen fermament que els nens infecten molt menys del que es pensaba

https://www.ccma.cat/324/el-contagi-de-covid-en-infants-i-adolescents-es-molt-baix-i-lescola-es-segura-segons-els-pediatres/noticia/3018078/


L'escola com a servei essencial als infants

La professora de Sociología de l'Educació de la Universitat de Barcelona Núria Vallès i el periodista Ernest Cahué denuncien que en la gestió de la pandèmia s'ha oblidat l'escola com a servei essencial d'acompanyament i socialització dels infants i joves.

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-matins/lescola-com-a-servei-essencial-als-infants/video/6046155/

Sanidad y enseñanza son dos elementos clave de cualquier sociedad que busca el bienestar

El retorno plenamente presencial en setiembre para todo el alumnado como un mínimo irrenunciable

https://www.lavanguardia.com/opinion/20200614/481764846230/manifiestos-ciudadanos.html